Pypskoft nieuwjaarsborrel/Jeugdhonk

Zaterdag 2 januari luiden we in Ús Gebou het nieuwe jaar in met de Pypskoft nieuwjaarsborrel .

We beginnen de middag om 17:00 uur met het Gauwster Kampioenschap kerstboomwerpen. Iedereen kan gratis meedoen.

Daarna is het tijd voor de Pypskoft nieuwjaarsborrel. Wat is er gebeurd in het afgelopen jaar, en wat gaat er gebeuren in het komende jaar?

Vanaf deze zaterdag is ook elke 1e zaterdag van de maand het Jeugdhonk weer open voor kinderen van 12 t/m 17 jaar. Om 19:00 uur gaat de bar boven open voor de jeugd!!!

 

 

Sânman & Sikke yn Gau

Dizze snein (13 desimber) komt de musykgroep Sânman & Sikke nei de Nikolaastjerke  fan Gau!!! It konsert begjint om 14:30 oere.

Kaarten binne te ferkrijen by Tine Huisman fia aktyf@gauwster.nl foar €7,50. Of snein oan ‘e doar foar deselde priis.

Koffie en thee binne yn it skoft gratis. Nei de tiid kinne jo nog neisitte yn Ús Gebou mei een borrel en een hapke. Wy sjogge jo dan!