Dorpsvisie 2016

Klik hier om de volledige dorpsvisie te bekijken

Inleiding dorpsvisie

In september 1999 heeft het bestuur van het Dorpsbelang Gau de resultaten van een enquête gepubliceerd die onder alle dorpsbewoners van Gau is gehouden. In de daaropvolgende jaren zijn deze uitkomsten leidraad geweest voor een meerjaren-visie welke het bestuur heeft gevolgd. Een aantal zaken zijn daadwerkelijk gestalte gegeven, o.a. te weten:

 

  • Herinrichting Boeijengastrjitte;
  • Fietspad van Gau naar Goaiïngea en
  • Brug over de Kipfeart naast de kerk.

 

In 2008 kwam een werkgroep tot de conclusie dat de uitkomsten van de enquête van september 1999 grotendeels nog actueel zijn en dat er geen grond is om een nieuwe enquête te lanceren. Tevens is er besloten om drie aandachtgebieden vast te stellen en daarbij de deelgebieden als leidraad te nemen voor een nieuwe Dorpsvisie. In de volgende hoofdstukken worden deze nader uitgewerkt.

Na diverse inspraakavonden voor de inwoners van Gau is definitieve versie Dorpsvisie Gau 2010 – 2015 is op de jaarvergadering in april 2009 gepresenteerd. Zaken die in dit tijdvak of eerder zijn gerealiseerd zijn:

 

  • Baggeren Oudvaart en opvaarten
  • Renovatie kerk (i.s.m. PKN de Lege Geaën)
  • Het realiseren van een aanlegsteiger
  • Nieuwe vormgeving aan communicatie d.m.v. website en digitale nieuwsvoorziening (naast de dorpskrant)
  • Verschillende aanpassingen in doarpshûs ‘Us Gebou’

 

In 2015 is er een buurtmeter-onderzoek geweest. Met een achttal inwoners zijn diverse zaken besproken en hieruit kwamen drie punten naar voren die vooral aandacht vroegen t.w. de verkeersveiligheid, de speeltuin en betere / meer woningen voor senioren. Deze punten zijn als speerpunten voor 2016 op de agenda van de Vereniging van Dorpsbelangen Gau gezet als jaarplan 2016.

De doarpsvisie zal een meerjaren-visie blijven en daarnaast zal er elk jaar een jaarplan worden vastgesteld.

Om tot meer rendement te komen zal er in de toekomst met de andere dorpen van het cluster een visie worden opgesteld. De federatie van Dorpsbelangen, waarin alle dorpen van de Lege Geaën zijn vertegenwoordigd, is een onderdeel van dit cluster (zie ‘ter informatie’).