Categorie archief: Geen categorie

Sneinsskoalle Rehoboth 75 jier (Gau, Goaiingea, Offenwier en omstreken)

Op snein 10 febrewaris is it dan sa fier; de reuny fan âld-lieders en liedsters opjûn om te kommen. Wy ferwachtsje dt it in tige noflik barren wurde sil yn Ús Gebou. Der sille fêst in soad herinneringen werom helle wurde oan dy moaie Sneinsskoalle-tiid. Om koart te gean, it sil in middei wurde mei in heech och heden ja-gehalte.

No soe it wêze kinne dat der noch guon binne dy’t harren dochs noch opjaan wolle, mar tinke dat sy te let binne. Neat is minder wier, jo kinne je noch hieltiid opjaan. Gjin probleem!

De kommisje Sneinsskoalle 75 is drok dwaande om in moai programma te meitsjen. Foar de útstalling yn tsjerke krije wy fan ferskate kanten aardiche saken oanlevere. Boekjes, foto’s, tekenblokken, musykinstruminten, notuleboeken, eins te folle om op te neamen. En ek it archyf fan Tseard Betten liket hast sûnder ein te wêzen.

Opjaan foar de reuny Sneinsskoalle-lieding? Moatte jo dwaan! Wurde jo bliid fan!!
sneinsskoalle75@gmail.com of belje 0515-521324 (fam. Huisman).

Kommisje Sneinsskoalle 75 jier,
Appie, Greetje, Grietsje, Jan, Renske en Tine.

De Nikolaas-tsjerke fan Gau is sneintejûn 10 febrewaris fan 19.00 – 20.30 oere iepen foar elkenien dy’t de útstalling oer 75 jier Sneinsskoalle Gau, Goaiingea, Offenwier e.o. besjen wol.

Gebiedsteams in onze gemeente, ook voor de inwoners van Gauw.

In Súdwest-Fryslân en Littenseradiel werken zes gebiedsteams. Het gebiedsteam bied hulp op vele gebieden en de diensten van het gebiedsteam zijn gratis.

Het gebiedsteam helpt u bijvoorbeeld met uw vraag over:

– mantelzorg: belastbaarheid en ondersteuning
– relaties: eenzaamheid of problemen met partner, ouders, kinderen
– geld: onvoldoende inkomen, problemen met de uitkering, schulden
– opvoeden: vragen en problemen over opvoeden en opgroeien
– wonen: woning aanpassen, hulp bij huurtoeslag, geen onderdak hebben
– werk: problemen op het werk, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, dagbesteding
– onderwijs: problemen op school, pesten, faalangst
– verwerking: rouw, echtscheiding, mishandeling, verlies van mobiliteit
– gezondheid: ziekte, spanning, opname in verzorgingshuis, hulp in het huishouden,  beperkingen
– verslaving: internet, alcohol, drugs, gokken
– vervoer: vervoer van en naar dagbesteding

In de meeste gevallen komt de medewerker bij u thuis langs om in te kunnen schatten welke zorg en ondersteuning nodig is. U kunt ook op afspraak op het kantoor van het gebiedsteam langskomen. Advies en hulp van het gebiedsteam is gratis. Het dorp Gauw valt onder het team Rondom Sneek.

In een gebiedsteam zit bijvoorbeeld een:
– Algemeen Maatschappelijk werker
– Verstandelijke beperking specialist
– Pedagogisch specialist
– Ouderen specialist
– Medewerker gemeente (consulent werk/inkomen/Wmo)

In de gebiedsteams werken ook medewerkers van de gemeente, Bureau jeugdzorg, MEE (maatschappelijke dienstverlening), Timpaan (onderwijs, zorg en welzijn), Cedin (dienstverlenende organisatie voor de educatieve sector) en Stichting Ouderwerk Bolsward.

Ook kan men contact opnemen met het gebiedsteam als men zich zorgen maakt over anderen. Dit kan anoniem. Bellen met ‘Veilig thuis’ (tel. 0800-2000) kan ook.

Een informatief filmpje over de gebiedsteams is te vinden op de site van de gemeente Súdwest-Fryslân (home>inwoners>gebiedsteams, advies en hulp).

Hoe neemt u contact op met het gebiedsteam?

U kunt op een aantal manieren contact opnemen met het gebiedsteam. Stel uw vraag aan het gebiedsteam via:

•het contactformulier op de website www.gemeentesudwestfryslan.nl;

•het algemene telefoonnummer 14 0515

Dit is het algemene telefoonnummer van de gemeente Súdwest-Fryslân. De klantencontactmedewerker zal uw vraag beantwoorden of uw vraag doorsturen naar een medewerker van het gebiedsteam. De medewerker van het gebiedsteam neemt dan binnen twee werkdagen contact met u op.

Meer informatie is ook te vinden op de site van gemeente Súdwest-Fryslân of bekijk een informatiefilmpje via de volgende link:

Informatiefilm Gebiedsteams SWF (opent in nieuw venster).

 

 

 

Algemiene taspraak 4 Maaiebetinking


Lykas op in soad plakken yn ús lân en de rest fan ús Keninkryk binne wy aanst stil. Stil om te betinken.

Hjoed, op dizze fjirde maaie betinke wy de minsken dy’t fallen binne yn de Twadde Wrâldoarloch, mar ek de slachtoffers fan de oarloggen dêrnei.

Wy betinke de minsken, dy’t harren libben jûn hawwe foar ús frijheid.

Yn tiden dat frijheid op ’e proef steld wurdt, moatte wy de frijheid steviger omearmje. Frijheid is soms ûngemaklik. Mar de bêste beskerming fan ús frijheid is om altyd kritysk nei te tinken en om ús eigen oannamen tsjin it ljocht doare te hâlden. It tema fan it Nasjonaal Komité 4 en 5 maaie is dit jier De vrijheid omarmd. Europa fielt yn dizze tiid de direkte gefolgen fan oarloch en geweld. Wy sjogge en hearre alle dagen hoe’t slachtoffers fan ûnderdrukking en terreur sykje nei meiminsklikens, nei frijheid. Wy hawwe it foarrjocht om te libjen yn frijheid. Dat jildt net foar de hast sechtich miljoen minsken dy’t op dit stuit op ’e flecht binne foar geweld, oarloch en ferfolging. Dat is mear as yn ’e tiid fan ’e Twadde Wrâldoarloch! Harren syktocht nei frijheid yn in omjouwing fan ûnderdrukking is sa goed te begripen. Wolle wy net allegear frijheid en feilichheid foar ússels en ús bern?

De eangst foar it ûnbekende, foar de terreur fan in minderheid, liedt ta ferhurding fan it debat en ferrûging fan ’e taal. Wy en sy. Wy tsjin harren. Kies de dialooch yn stee fan de wizende, beskuldigjende finger. Haw each foar persoanlike ferhalen en de weardichheid fan elkenien.

Omearmje frijheid. Wa’t kritysk doart te bliuwen yn in tiid fan flugge oneliners lit him net ferliede ta it diskwalifisearjen fan hiele befolkingsgroepen of it folgjen fan in populêre miening. Want it is de rykdom fan ’e nuânse dy’t demagogen en populisten swije lit. En de sizzenskrêft fan it persoanlike ferhaal dy’t ús demokratyske wearden heech hâldt.

Alle jierren betinke wy de slachtoffers fan ’e Twadde Wrâldoarloch en fan al it oarlochsgeweld sûnt doe. Wy betinke yn ’e wittenskip dat de wrâld sûnt 1945 noch gjin dei frij west hat fan oarloch. Omdat wy nea ferjitte meie wat der bard is en ús altyd bewust wêze moatte fan de kwetsberens fan ’e frede en it libjen yn frijheid.

Ek hjoed steane wy twa minuten stil… Stil om alle minsken te betinken, dy’t harren libben jûn hawwe foar ús frijheid.

It is dit jier 75 jier lyn dat de Amerikaanske presidint Roosevelt yn 1941 de Four Freedoms útspruts. Hy ropte op om te striden foar it werombringen fan demokratyske wearden yn ’e wrâld: de frijheid fan mieningsutering, de frijheid fan leauwen, dat je net hoege te libjen yn eangst of mei tekoarten. Sy steane sûnt 1948 yn ’e Universele Ferklearring fan ’e Rjochten fan ’e Mins. Dy rjochten binne net ferâldere. Sy binne fan dizze tiid. Sy jilde altyd en foar elkenien. Omearmje se foar altyd. Omearmje de frijheid en betink de minsken dy’t dêrfoar striden hawwe.

 

Dorpsvisie 2016

Klik hier om de volledige dorpsvisie te bekijken

Inleiding dorpsvisie

In september 1999 heeft het bestuur van het Dorpsbelang Gau de resultaten van een enquête gepubliceerd die onder alle dorpsbewoners van Gau is gehouden. In de daaropvolgende jaren zijn deze uitkomsten leidraad geweest voor een meerjaren-visie welke het bestuur heeft gevolgd. Een aantal zaken zijn daadwerkelijk gestalte gegeven, o.a. te weten:

 

  • Herinrichting Boeijengastrjitte;
  • Fietspad van Gau naar Goaiïngea en
  • Brug over de Kipfeart naast de kerk.

 

In 2008 kwam een werkgroep tot de conclusie dat de uitkomsten van de enquête van september 1999 grotendeels nog actueel zijn en dat er geen grond is om een nieuwe enquête te lanceren. Tevens is er besloten om drie aandachtgebieden vast te stellen en daarbij de deelgebieden als leidraad te nemen voor een nieuwe Dorpsvisie. In de volgende hoofdstukken worden deze nader uitgewerkt.

Na diverse inspraakavonden voor de inwoners van Gau is definitieve versie Dorpsvisie Gau 2010 – 2015 is op de jaarvergadering in april 2009 gepresenteerd. Zaken die in dit tijdvak of eerder zijn gerealiseerd zijn:

 

  • Baggeren Oudvaart en opvaarten
  • Renovatie kerk (i.s.m. PKN de Lege Geaën)
  • Het realiseren van een aanlegsteiger
  • Nieuwe vormgeving aan communicatie d.m.v. website en digitale nieuwsvoorziening (naast de dorpskrant)
  • Verschillende aanpassingen in doarpshûs ‘Us Gebou’

 

In 2015 is er een buurtmeter-onderzoek geweest. Met een achttal inwoners zijn diverse zaken besproken en hieruit kwamen drie punten naar voren die vooral aandacht vroegen t.w. de verkeersveiligheid, de speeltuin en betere / meer woningen voor senioren. Deze punten zijn als speerpunten voor 2016 op de agenda van de Vereniging van Dorpsbelangen Gau gezet als jaarplan 2016.

De doarpsvisie zal een meerjaren-visie blijven en daarnaast zal er elk jaar een jaarplan worden vastgesteld.

Om tot meer rendement te komen zal er in de toekomst met de andere dorpen van het cluster een visie worden opgesteld. De federatie van Dorpsbelangen, waarin alle dorpen van de Lege Geaën zijn vertegenwoordigd, is een onderdeel van dit cluster (zie ‘ter informatie’).

 

Pypskoft Live: met Jan Hospes & Band

Op zondag 20 maart 2016 komt Jan Hospes met zijn band optreden in Ús Gebou in Gauw!

Deze bekende Lege Geanster timmert de laatste jaren flink aan de weg als muzikant en kijkt er naar uit om in zijn geboortestreek een bijzonder optreden te geven.

Naast muzikant is Jan Hospes muziekdocent, sportdocent, fervent kaatser en columnist. Wellicht heeft u onlangs al een Youtube fragment voorbij zien komen, waarin hij met een leerling van school een nummer ten gehore brengt:

Of waarin hij met zijn band (bestaande uit Bruno Rummler en Jorrit Pruiksma) een intiem huiskamerconcert geeft in Koudum:

De kaarten voor het optreden zijn vanaf maandag 1 februari 2016 te koop bij Postma Bloem & Groen in Gauw.

In de bijlage vindt u de flyer voor het optreden en we zouden het waarderen als u een artikel zou willen plaatsen over dit evenement.

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Tsjalling Hospes of Froukje van Dijken, via aktyf@hotmail.com of via 06-48277324 (Tsjalling) / 06-27094013 (Froukje).

Pypskoft nieuwjaarsborrel/Jeugdhonk

Zaterdag 2 januari luiden we in Ús Gebou het nieuwe jaar in met de Pypskoft nieuwjaarsborrel .

We beginnen de middag om 17:00 uur met het Gauwster Kampioenschap kerstboomwerpen. Iedereen kan gratis meedoen.

Daarna is het tijd voor de Pypskoft nieuwjaarsborrel. Wat is er gebeurd in het afgelopen jaar, en wat gaat er gebeuren in het komende jaar?

Vanaf deze zaterdag is ook elke 1e zaterdag van de maand het Jeugdhonk weer open voor kinderen van 12 t/m 17 jaar. Om 19:00 uur gaat de bar boven open voor de jeugd!!!