Algemiene taspraak 4 Maaiebetinking


Lykas op in soad plakken yn ús lân en de rest fan ús Keninkryk binne wy aanst stil. Stil om te betinken.

Hjoed, op dizze fjirde maaie betinke wy de minsken dy’t fallen binne yn de Twadde Wrâldoarloch, mar ek de slachtoffers fan de oarloggen dêrnei.

Wy betinke de minsken, dy’t harren libben jûn hawwe foar ús frijheid.

Yn tiden dat frijheid op ’e proef steld wurdt, moatte wy de frijheid steviger omearmje. Frijheid is soms ûngemaklik. Mar de bêste beskerming fan ús frijheid is om altyd kritysk nei te tinken en om ús eigen oannamen tsjin it ljocht doare te hâlden. It tema fan it Nasjonaal Komité 4 en 5 maaie is dit jier De vrijheid omarmd. Europa fielt yn dizze tiid de direkte gefolgen fan oarloch en geweld. Wy sjogge en hearre alle dagen hoe’t slachtoffers fan ûnderdrukking en terreur sykje nei meiminsklikens, nei frijheid. Wy hawwe it foarrjocht om te libjen yn frijheid. Dat jildt net foar de hast sechtich miljoen minsken dy’t op dit stuit op ’e flecht binne foar geweld, oarloch en ferfolging. Dat is mear as yn ’e tiid fan ’e Twadde Wrâldoarloch! Harren syktocht nei frijheid yn in omjouwing fan ûnderdrukking is sa goed te begripen. Wolle wy net allegear frijheid en feilichheid foar ússels en ús bern?

De eangst foar it ûnbekende, foar de terreur fan in minderheid, liedt ta ferhurding fan it debat en ferrûging fan ’e taal. Wy en sy. Wy tsjin harren. Kies de dialooch yn stee fan de wizende, beskuldigjende finger. Haw each foar persoanlike ferhalen en de weardichheid fan elkenien.

Omearmje frijheid. Wa’t kritysk doart te bliuwen yn in tiid fan flugge oneliners lit him net ferliede ta it diskwalifisearjen fan hiele befolkingsgroepen of it folgjen fan in populêre miening. Want it is de rykdom fan ’e nuânse dy’t demagogen en populisten swije lit. En de sizzenskrêft fan it persoanlike ferhaal dy’t ús demokratyske wearden heech hâldt.

Alle jierren betinke wy de slachtoffers fan ’e Twadde Wrâldoarloch en fan al it oarlochsgeweld sûnt doe. Wy betinke yn ’e wittenskip dat de wrâld sûnt 1945 noch gjin dei frij west hat fan oarloch. Omdat wy nea ferjitte meie wat der bard is en ús altyd bewust wêze moatte fan de kwetsberens fan ’e frede en it libjen yn frijheid.

Ek hjoed steane wy twa minuten stil… Stil om alle minsken te betinken, dy’t harren libben jûn hawwe foar ús frijheid.

It is dit jier 75 jier lyn dat de Amerikaanske presidint Roosevelt yn 1941 de Four Freedoms útspruts. Hy ropte op om te striden foar it werombringen fan demokratyske wearden yn ’e wrâld: de frijheid fan mieningsutering, de frijheid fan leauwen, dat je net hoege te libjen yn eangst of mei tekoarten. Sy steane sûnt 1948 yn ’e Universele Ferklearring fan ’e Rjochten fan ’e Mins. Dy rjochten binne net ferâldere. Sy binne fan dizze tiid. Sy jilde altyd en foar elkenien. Omearmje se foar altyd. Omearmje de frijheid en betink de minsken dy’t dêrfoar striden hawwe.

 

Dorpsvisie 2016

Klik hier om de volledige dorpsvisie te bekijken

Inleiding dorpsvisie

In september 1999 heeft het bestuur van het Dorpsbelang Gau de resultaten van een enquête gepubliceerd die onder alle dorpsbewoners van Gau is gehouden. In de daaropvolgende jaren zijn deze uitkomsten leidraad geweest voor een meerjaren-visie welke het bestuur heeft gevolgd. Een aantal zaken zijn daadwerkelijk gestalte gegeven, o.a. te weten:

 

  • Herinrichting Boeijengastrjitte;
  • Fietspad van Gau naar Goaiïngea en
  • Brug over de Kipfeart naast de kerk.

 

In 2008 kwam een werkgroep tot de conclusie dat de uitkomsten van de enquête van september 1999 grotendeels nog actueel zijn en dat er geen grond is om een nieuwe enquête te lanceren. Tevens is er besloten om drie aandachtgebieden vast te stellen en daarbij de deelgebieden als leidraad te nemen voor een nieuwe Dorpsvisie. In de volgende hoofdstukken worden deze nader uitgewerkt.

Na diverse inspraakavonden voor de inwoners van Gau is definitieve versie Dorpsvisie Gau 2010 – 2015 is op de jaarvergadering in april 2009 gepresenteerd. Zaken die in dit tijdvak of eerder zijn gerealiseerd zijn:

 

  • Baggeren Oudvaart en opvaarten
  • Renovatie kerk (i.s.m. PKN de Lege Geaën)
  • Het realiseren van een aanlegsteiger
  • Nieuwe vormgeving aan communicatie d.m.v. website en digitale nieuwsvoorziening (naast de dorpskrant)
  • Verschillende aanpassingen in doarpshûs ‘Us Gebou’

 

In 2015 is er een buurtmeter-onderzoek geweest. Met een achttal inwoners zijn diverse zaken besproken en hieruit kwamen drie punten naar voren die vooral aandacht vroegen t.w. de verkeersveiligheid, de speeltuin en betere / meer woningen voor senioren. Deze punten zijn als speerpunten voor 2016 op de agenda van de Vereniging van Dorpsbelangen Gau gezet als jaarplan 2016.

De doarpsvisie zal een meerjaren-visie blijven en daarnaast zal er elk jaar een jaarplan worden vastgesteld.

Om tot meer rendement te komen zal er in de toekomst met de andere dorpen van het cluster een visie worden opgesteld. De federatie van Dorpsbelangen, waarin alle dorpen van de Lege Geaën zijn vertegenwoordigd, is een onderdeel van dit cluster (zie ‘ter informatie’).

 

Pypskoft Live: met Jan Hospes & Band

Op zondag 20 maart 2016 komt Jan Hospes met zijn band optreden in Ús Gebou in Gauw!

Deze bekende Lege Geanster timmert de laatste jaren flink aan de weg als muzikant en kijkt er naar uit om in zijn geboortestreek een bijzonder optreden te geven.

Naast muzikant is Jan Hospes muziekdocent, sportdocent, fervent kaatser en columnist. Wellicht heeft u onlangs al een Youtube fragment voorbij zien komen, waarin hij met een leerling van school een nummer ten gehore brengt:

Of waarin hij met zijn band (bestaande uit Bruno Rummler en Jorrit Pruiksma) een intiem huiskamerconcert geeft in Koudum:

De kaarten voor het optreden zijn vanaf maandag 1 februari 2016 te koop bij Postma Bloem & Groen in Gauw.

In de bijlage vindt u de flyer voor het optreden en we zouden het waarderen als u een artikel zou willen plaatsen over dit evenement.

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Tsjalling Hospes of Froukje van Dijken, via aktyf@hotmail.com of via 06-48277324 (Tsjalling) / 06-27094013 (Froukje).

Pypskoft nieuwjaarsborrel/Jeugdhonk

Zaterdag 2 januari luiden we in Ús Gebou het nieuwe jaar in met de Pypskoft nieuwjaarsborrel .

We beginnen de middag om 17:00 uur met het Gauwster Kampioenschap kerstboomwerpen. Iedereen kan gratis meedoen.

Daarna is het tijd voor de Pypskoft nieuwjaarsborrel. Wat is er gebeurd in het afgelopen jaar, en wat gaat er gebeuren in het komende jaar?

Vanaf deze zaterdag is ook elke 1e zaterdag van de maand het Jeugdhonk weer open voor kinderen van 12 t/m 17 jaar. Om 19:00 uur gaat de bar boven open voor de jeugd!!!

 

 

Sânman & Sikke yn Gau

Dizze snein (13 desimber) komt de musykgroep Sânman & Sikke nei de Nikolaastjerke  fan Gau!!! It konsert begjint om 14:30 oere.

Kaarten binne te ferkrijen by Tine Huisman fia aktyf@gauwster.nl foar €7,50. Of snein oan ‘e doar foar deselde priis.

Koffie en thee binne yn it skoft gratis. Nei de tiid kinne jo nog neisitte yn Ús Gebou mei een borrel en een hapke. Wy sjogge jo dan!

'In doarp mei karakter'